ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃ရ၈ ခုုနွစ္ တန္ကူးလဆန္း ၁၁ ရက္ တနၤလာေန႔ က ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မိန္႔ခြန္းအစတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္၏ အေျခခံမူမ်ား ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ၿပီး အျမစ္တြယ္ေရးတုိ႔ကို ေျပာခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ညီညႊတ္မွသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ တိုးတတ္ခ်မ္းသာႏုိင္ေၾကာင္းကို ေျပာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူျပည္သားတိုုင္း က ေအာက္ပါအေျခခံအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးမွသာ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။    မိမိႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူေသာ တုိင္းရင္းသားတိုု႔ ၏ ဘာသာ၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုုးတမ္း စဥ္လာမ်ားကို ေလးစားျခင္း၊ နားလည္ေပးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း။

၂။    လက္နက္စြဲကိုုင္မႈ ကိုု စြန္႔လႊတ္၍ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္ခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း။

၃။    ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈနည္းပါးေသာေဒသမွ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈအတြက္ စိတ္၀င္စားျခင္း၊ အေလးေပးျခင္း၊ ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။    အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ျပည္သူတုိင္းက မိမိအေရးထက္ ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း။

ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံဟာ သဘာ၀သယံဇာတ ပစၥည္းေပါမ်ားတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္ဆိုုျပီးေတာ့ တစ္ကမာၻလံုးကေနျပီးေတာ့ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကၽြန္မဒါကိုသိပ္မေလးမထားပါဘူး။ တကယ့္အေရး အႀကီးတာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ စြမ္းအားပါပဲ။ သယံဇာတပစၥည္းေတြမဟုတ္ပါဘူး။ သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္း ေတြဆိုတာ တစ္ေန႔ တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါမွာ ကုန္ခန္းသြားႏုိင္ပါတယ္။” လိုု႔ မိန္႕ၾကားပါသည္။ အလြန္တန္ဖိုးရွိတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဆြစ္ဇလန္ႏုိင္ငံသည္ ကုန္းပိတ္ႏုိင္ငံငယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္္။ သဘာ၀သယံဇာတ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ဆြစ္ဇလန္ႏုိင္ငံတြင္ ကိုကိုးပင္မေပါက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဆြမ္ဇလန္ႏုိင္ငံမွ အေကာင္းဆံုးေခ်ာကလက္ ထြက္ပါသည္။ လူတစ္ဦးျခင္း ၀င္ေငြအရ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ေသာင္း ေက်ာ္ ၀င္ေငြရွိပါသည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ၀င္ေငြက်ပ္ ၇၃ သိန္းေက်ာ္ နွင့္ညီမၽွပါသည္။ ဆြစ္ဇလန္ႏုိင္ငံ တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊ လူတစ္ေယာက္ျခင္းစီ ၏ စြမ္းရည္ျမင့္မားမႈတို႔ေၾကာင့္ ကမာၻအေကာင္းဆံုးဘဏ္မ်ား၊ ကမာၻေစ်းအ ႀကီးဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးနာရီမ်ား ကို ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဆြစ္ဇလန္ႏုိင္ငံက ပုိင္ဆုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စြမ္းအားေတြကို အားကိုးေၾကာင္း၊ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားရဲ႕ စြမ္းအင္ေတြ၊ အရည္အခ်င္းေတြကို ျမွင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ၾကားသြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူ မ်ားကလည္း တစ္ဦးျခင္းစြမ္းရည္ေတြတိုးတတ္လာေအာင္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားက တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းရည္တိုုးတက္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ အေလးထား၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

၁။    မိမိကၽြမ္းက်င့္္သည့္ အတတ္ပညာ သိုု႔မဟုုတ္ ဘာသာရပ္ကို အျမင့္ဆံုးကၽြမ္းက်င္မႈ ရရွိေအာင္ မိမိကုိယ္မိမိ ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါ။

၂။    မိမိ၏ စိတ္ဓာတ္စြမး္ရည္ကို အျမင့္ဆံုးျဖစ္လာေအာင္ ေန႔စဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းပါ။

၃။    ေန႔စဥ္ မိမိလုုပ္ေနက်ထက္ အနည္းဆံုး ၃ နာရီပိုၿပီး အလုပ္လုပ္ပါ။

၄။    ေန႔စဥ္အသိပညာေတြ တိုးတက္ေနေအာင္ ေလ့လာပါ။ စာဖတ္ပါ။

၅။    ေန႔စဥ္ေလ့လာသင္ၾကားႏုိင္ေသာ၊ မိမိ၏ စြမ္းရည္တိုးတတ္မႈကို ျဖစ္ေစေသာ ပတ္၀န္းက်င္မွာေနပါ။

ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အစိုးရအဖြဲ႔ တစ္ခုဆိုတာ ႏုိင္ငံကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လို႔၊ ႏုိင္ငံကိုဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လို႔၊ တိုးတက္ေအာင္လို႔ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြပါလာမွ ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ျပည္သူျပည္သား မ်ားဟာ တာ၀န္သိစိတ္နဲ႔ အားလံုးလက္တြဲၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ သႏၷိဌာန္ ခ်ပါလို႔ ကၽြန္မ အေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။” လိုု႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရကို ၀န္းရံဖို႔၊ တာ၀န္သိစိတ္ နဲ႔လက္တြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ သြားပါသည္။ “တာ ၀န္သိစိတ္” သည္ စကားေလးလံုးသာျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ “တာ၀န္သိစိတ္” ဆိုတဲ့ ေအာက္မွာ ျပည္သူတစ္ေယာက္၏တာ၀န္ သာမက လူသားတစ္ေယာက္၏တာ၀န္ပါ သိဖိုု႔၊ ေက်ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ျပည္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ေတြကေတာ့

၁။    တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရပါမည္။

၂။    အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာဖို႔ လိုပါသည္။

၃။    အခြန္မွန္မွန္ေပးေဆာင္ရပါမည္။

၄။    တဖက္သားရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားရပါမည္။

၅။    မိမိအလုပ္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရပါမည္။

လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ကေတာ့

၁။    သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။

၂။    မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ေလးစားလက္ခံရပါမည္။

၃။    လူသားျခင္း စာနာစိတ္ရွိရပါမည္။

၄။    လူသားတို႔ကို အညႊန္႔တံုးေစမည့္ အႏၲရယ္မွန္သမွ်ကို တားဆီးကာကြယ္ရပါမည္။

၅။    လူသားေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ျပည္သူတစ္ေယာက္၏ တာ၀န္၊ လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ကို ျပည္သူတုိင္းက ေက်ပြန္ခဲ့ပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ႏုိင္ငံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမွ်ာ္မွန္းသလို ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာခ်မ္းသာမႈသာမက စိတ္ဓာတ္ပိုုင္း အရလည္း ႏုိင္ငံတုိင္းက ေလးစားတန္ဖိုးထားရသည့္  အေျခအေနကို ေရာက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ ေမတၱာထားပါမည္၊  ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚမွာ သစၥာေစာင့္ပါမည္လို႔ ကတိေပးခဲ့ပါသည္။ မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါး တြင္ ပါသည့္  ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ကိုုယ္နႈတ္နူးညံ့ သိမ္ေမြ႔ရျခင္း၊ အမ်က္မထြက္ျခင္း၊ ျပည္သူတိုု႔ကိုု မညွင္းဆဲရျခင္း၊ ျပည္သူတိုု႔ နွင့္ မဆန္႔က်င္ရျခင္း၊ သည္းခံျခင္း စတဲ့တရားမ်ား ကိုု တိုုေတာင္းျပီး ရွင္းလင္းတဲ့ “ေမတၱာထားပါမည္၊ သစၥာထားပါမည္” ဟုု ကတိေပးသြား သည္ကိုု ျပည္သူတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖင့္ ၾကိဳဆိုုပါေၾကာင္း ဂုုဏ္ျပဳေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္လိႈင္ ( SMART )

(www.akhayar.com)

Photo Credit: www.youtube.com