ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ Telecom ကုမၸဏီတခုျဖစ္သည့္ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ႏွင့္  ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ႏွင့္ အၾကီးဆံုး Call Center ႏွင့္ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Blue Ocean Business Service  ကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Digital ႏွင့္ ICT Services မ်ား ပါဝင္ေသာ SME Ecosystem ကို ႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ SME ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။