တစ္ခါတစ္ေလမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ေရွ႕နဲ႔ ကုိယ့္နံပါတ္ မတူဘူးဆုိတာ သတိထားမိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မွတ္ပုံတင္ရဲ႕ ေရွ႕နံပါတ္ေတြဟာ တုိင္းေဒသႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ျပည္နယ္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲတတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း မွတ္ပုံတင္ေရွ႕နံပါတ္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ဘယ္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မွာ ေမြးတယ္ (ဒါမွမဟုတ္) မွတ္ပုံတင္ျပလုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ အလြယ္တကူမွတ္သားႏုိင္ပါတယ္။ ဂဏန္းေနာက္က အကၡရာကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ဥပမာ – ၁၂/ကမရ (ႏုိင္) **** ဆုိရင္ – ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္လုိ႔ အေသအခ်ာေျပာႏုိင္ပါတယ္။  ကဲ . . ဒါဆုိ ဗဟုသုတအေနနဲ႔ ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။

 • ၁ ဆုိရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္
  ၂ ဆုိရင္ ကယားျပည္နယ္
  ၃ ဆုိရင္ ကရင္ျပည္နယ္
  ၄ ဆုိရင္ ခ်င္းျပည္နယ္
  ၅ ဆုိရင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး
  ၆ ဆုိရင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး
  ၇ ဆုိရင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး
  ၈ ဆုိရင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး
  ၉ ဆုိရင္ မႏၲေလးတုိင္း/ေနျပည္ေတာ္တုိင္းေဒသႀကီး
  ၁ဝ ဆုိရင္ မြန္ျပည္နယ္
  ၁၁ ဆိုရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္
  ၁၂ ဆုိရင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
  ၁၃ ဆုိရင္ ရွမ္းျပည္နယ္
  ၁၄ ဆုိရင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး

“ခ်င္ ယား ရင္ ခ်င္း စစ္ ရီ ခူး ေကြး ေလး မြန္ ခိုင္ ကုန္ ႐ွမ္း စံု ဧရာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ပါ” လုိ႔ စာခ်ိဳးနဲ႔ အလြယ္တကူမွတ္သားလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ မွတ္ပုံတင္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ဘယ္နယ္ကလဲလုိ႔ အလြယ္တကူပုိင္းျခားလုိ႔ ရႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ . . စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရာ မွတ္ပုံတင္ေရွ႕နံပါတ္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ဘယ္ကလဲလုိ႔ ဥာဏ္စမ္းၾကရေအာင္။

ေက်ာ္စုိးေအာင္ (အခရာ)

www.akhayar.com