၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မိန္႔ခြန္းသည္ တိုေတာင္းေသာ္လည္း ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔အသစ္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္ မ်ားကို ျပည္သူကို အသိေပးခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ နွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္၊ ၁၈၆၃ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဂက္တီးစ္ ဘတ္ ( Gettysburg ) တြင္ေျပာခဲ့သည့္ အေမရိကန္သမၼတ ေအဘရာဟမ္လင္ကြန္း၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ၂ မိနစ္ေက်ာ္သာ ၾကာပါသည္။ ယေန႔တုိင္ကမာၻေက်ာ္ေနေသာ မိန္႔ခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ၂ မိနစ္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ၾကာေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုၾကီး ေရရွည္တည္တန္႔ရန္  လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ ညီမွ်မႈ အေရးၾကီးေၾကာင္းကို ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ၂ မိနစ္ ပင္မၾကာေသာ္လည္း ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား သည္

(၁) အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး

(၂) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

(၃)  ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရး ကို ေရွးရႈတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတစ္ခုု ေပၚေပါက္ေရး

(၄)  ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ လူေနမႈဘ၀အဆင့္အတန္းတိုးတက္ျမင့္မာေရး

တို႔ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးမရမီကစ၍ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားမွ စကာ အေျခတည္ခဲ့ ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယေန႔တုိင္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ တဖက္နွင့္ တဖက္ ၾကားရွိ ပဋိပကၡမ်ား ကိုု ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ လက္နက္ကုိင္ကာ ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း ေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၾကြယ္၀ေသာ သဘာ၀သံယံဇာတမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းစြာ ျဖင့္ ထုတ္ယူခဲ့ျခင္း၊ အဂတိလိုုက္စားျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးမႈ အားနည္းျခင္း တိုု႔ကလည္း အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ၊ တပ္ႏွင့္ျပည္သူ၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ားႏွင့္ျပည္သူတို႔ၾကား ယံုၾကည္မႈမ်ား ကင္းမဲ့ကာ တစ္ဖက္ ႏွင့္တစ္ဖက္ ရန္သူသဖြယ္ ျဖစ္လာပါသည္။ အစိုးရ ႏွင့္ျပည္သူ၊ တပ္ႏွင့္ျပည္သူ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္သူတို႔ၾကား ယံုၾကည္မႈမ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီး တစ္ဦး၏ေကာင္းကိ်ဳး ကို တစ္ဦးကလိုလားမွသာ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္း သာယာၿပီး ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ လူေနမႈ႕ ဘ၀အဆင့္အတန္းတိုးတက္ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး သည္ကၽြန္ေတာ္ တိုု႔နိုုင္ငံ အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ကိုု အေရးၾကီးသည့္ မူ၀ါဒ အျဖစ္ သေဘာထား သည္ ကိုုၾကိဳဆိုုပါသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း(၈)ခုႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ႏုိင္ေသးသည့္ လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕မ်ား က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ေရးထိုးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ရပါဦးမည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္မွသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျပည့္အ၀ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အေရးၾကီးေၾကာင္းကိုု နိုုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး က ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္၍ ေဖၚေဆာင္မည့္ မူ၀ါဒတြင္ ထည့္သြင္း ခဲ့ျခင္းကိုု ၾကိဳဆိုုပါသည္။

ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွးရႈတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တစ္ခုေပၚေပါက္ေရး

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ မွီတင္းေနထုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သည့္ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မအားလံုး သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔တြင္ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ညီမွ်မႈရွိမွသာ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါမည္။ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကသာ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားအားလံုး သာတူညီမွ်မႈ ကိုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွးရႈတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တစ္ခုေပၚေပါက္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ဤအခ်က္ ကိုု အေရးၾကီးသည့္ မူ၀ါဒ အျဖစ္ ေဖၚေဆာင္မည္ဆိုု၍ ၾကိဳဆိုု ပါသည္။

ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ လူေနမႈ႕ဘ၀အဆင့္အတန္းတိုးတတ္ျမင့္မားေရး

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးေျပာၾကားသြားေသာ မူ၀ါဒ ၄ ခုတြင္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ လူေနမႈဘ၀ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးသည္ ျပည္သူအမ်ားစု ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည့္ ဆႏၵျဖစ္ပါသည္။ ဤဆႏၵကို အေရးၾကီးသည့္ မူ၀ါဒ အျဖစ္ နိုုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး က သတ္မွတ္၍ ျပည္သူမ်ား ကိုုယ္စား ၀မ္းသာၾကိဳဆိုုပါသည္။  ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ လူေနမႈဘ၀ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း ကိုု ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ရိုုးသားစြာ ဆႏၵျပဳပါသည္။

၁။       တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

၂။       လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းရွင္းပေပ်ာက္ေရး

၃။       အစိုးရဌာနမ်ား ႏွင့္ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ (One Stop Service) လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ ေအာင္စီစဥ္ေပးျခင္း။

၄။       ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုုမိုု၀င္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၅။       အေသးစားႏွင့္အလတ္စား တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေအာင္ စီမံေပးျခင္း။

၆။       ရာသီဥတု၏ထိုးႏွက္မႈ ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႕အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါဘယမ်ား၏ ထိုးႏွက္မႈ႕ကို ခံစားေနရေသာ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားကို အာမခံစနစ္မ်ား ( ဥပမာ၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ ရာသီဥတုု အာမခံ ) ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း။

၇။       ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတတ္လာေစရန္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာသင္ ေက်ာင္းမ်ား ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ဖြင့္လွစ္ျခင္း။

နိဂံုုးခ်ဳပ္မွာေတာ့ နိုုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး က နိုုင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ ကတိသစၥာ ဆိုုခဲ့ျခင္းကိုု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားနဲ႔ ကိုုက္ညီတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း နွင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ကိုု ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။

၂ မိနစ္ေက်ာ္သာ ၾကာေသာ အေမရိကန္သမၼတ ေအဘရာဟမ္လင္ကြန္း၏ ဂက္တီးစ္ဘတ္ မိန္႔ခြန္း သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒီမိုုကေရစီအထြန္းကားဆံုုး နွင့္ ကမာၻ႔ အင္အားအၾကီးဆံုုး အေမရိကန္နိုုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာမႈ၏ အစဟုု ဆိုုနိုုင္ပါသည္။  နိုုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးထင္ေက်ာ္ ၏ ၂ မိနစ္ပင္ မၾကာေသာ မိန္႔ခြန္း  ကိုုလည္း  အာဆီယံ နွင့္ ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀၍ ဒီမိုုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားနဲ႔ ကိုုက္ညီသည့္ ျမန္မာနိုုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာမည့္သမိုုင္းအစ မိန္႔ခြန္း အျဖစ္ဂုုဏ္ယူစြာ မွတ္တမ္းတင္လိုုက္ ပါသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္လိႈင္ ( SMART )

(www.akhayar.com)